MRP & Production Scheduling

การใช้ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการควบคุมวัสดุและการวางแผนการผลิต ระบบวางแผนความต้องการวัสดุจะพิจารณาความต้องการวัสดุจนถึงระดับผลิตภัณฑ์ โดยคำนวณความต้องการส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ในแต่ละช่วงเวลา เพื่อจัดการสั่งผลิตหรือสั่งซื้อส่วนประกอบนั้นๆ

สำหรับอุตสาหกรรม

สำหรับการผลิต

สำหรับองค์กร

MRP Implementing Plan and Price

            การใช้งาน MRP โดยส่วนมากแล้วไม่ประสบผลสําเร็จหรือไม่สามารถใช้งานได้จริงเนื่องจาก โปรแกรมสำเร็จรูปที่นํามาใช้งานนั้นไม่ตรงกับวิธีการทํางานจริงของแต่ละองค์กร แม้จะมีข้อบกพร่อง เพียงบางส่วนก็ทําให้ไม่สามารถใช้งานทั้งระบบได้ การปรับโปรแกรมสําเร็จรูปนั้นเป็นไปได้ยากเพราะ MRP นั้นคือ Core Module ของระบบ ERP แก้ไขยาก
            โปรแกรมสําเร็จรูปที่ใช้งานกันส่วนมากมีราคาแพง และ MRP นั้นเป็น Module หนึ่งในระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) จึงต้องซื้อทั้งระบบ ERP ทําให้องค์กรขนาดกลางและเล็กไม่สามารถ ที่จะจัดหามาใช้งานได้
            โปรแกรมในประเทศที่ราคาถูกนั้นจริง ๆ แล้วพบว่าการทํา supply planning ไม่สามารถใช้งานได้ จริง ส่วนมากแล้วเน้นเรื่องบัญชีมากกว่า จากข้อจํากัดเหล่านี้จึงได้พัฒนาระบบ MRP บน Microsoft Excel เพื่อแก้ข้อจํากัดดังกล่าว

ระบบมีราคาถูก

เนื่องจากโปรแกรม MRP ที่ใช้ในอุสาหกรรมต่าง ๆ มีราคาที่ค่อนข้างสูง เราเชื่อว่าโปรแกรม MRP ที่เราสร้างขึ้นนั้นสามารถใช้งานเทียบเท่ากับโปรแกรมราคาสูงได้

ใช้งานได้จริง

เพราะหลักการสําคัญคือการ Tailor Made หรือสั่งตัดระบบให้เหมาะกับการทํางานของแต่ละองค์กรมั่นใจได้ว่าระบบของคุณจะสามารถนำไปใช้กับองค์กรคุณได้

ยืดหยุ่น

ในการใช้งานคุณสามารถกำหนดขอบเขตความต้องการของระบบงานที่คุณจะนำไปใช้ได้เราจะคอยซัพพอร์ตคุณการทำงานของคุณจะมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น

MRP & Production Scheduling

เป็นระบบที่ช่วยบริหารการผลิต ในโรงงานอุตสาหกรรม ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งโปรแกรมจะช่วยบริหารจัดการ/ควบคุมตั้งแต่ ฝ่ายขาย ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายวางแผน ฝ่ายผลิต ฝ่ายสินค้าคงคลัง ฝ่ายบัญชีต้นทุนการผลิต โดยข้อมูลจะเชื่อมโยงกันทั้งองค์กร เป็นระบบที่ช่วยในการวางแผนเกี่ยวกับความต้องการใช้วัตถุดิบ ( Manufacturing Resource Planning : MRP ) โดยสามารถคำนวณจำนวณวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต จากการสั่งซื้อ (Order) ของลูกค้า เพื่อจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบในปริมาณและช่วงเวลาที่่เหมาะสม ส่งผลให้ต้นทุนขององค์กรลดลง และทำให้้ปริมาณคงคลังอยู่ในระดับที่เหมาะสมไม่สูงหรือต่ำจนเกินไป ประกอบด้วยระบบต่างๆ ดังนี้

1. ระบบงานขาย (Sales System)
2. ระบบจัดซื้อ (Purchasing System)
3. ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory Control System)
4. ระบบวางแผนการผลิต (Planning System)
5. ระบบควบคุมการผลิต (Production Control System)
6. ระบบต้นทุนการผลิต (Costing System)
7. ระบบฐานข้อมูลลูกค้า (Customer Information)
8. ระบบฐานข้อมูลผู้ขาย (Supplier Information)
9. ระบบกำหนดข้อมูลหลัก (Master Data)
10. ระบบจัดการข้อมูลระบบ (System Manager)

We make IT possible.

Focus on your business with the peace of mind that your technology resources will be there when you need them. Get in touch with Mira Technology today!
Call 02-843-6999.

เกี่ยวกับ ไมร่า เทคโนโลยี จำกัด (สำนักงานใหญ่)

หมวดหมูสินค้า

ติดต่อสอบถาม

Mira Technology Co., Ltd.

515 Ramindra Road, Kannayao, Bangkok, Thailand 10230

Tel. 02-843-6999,02-943-0180, Fax. 02-843-6919 , 02-843-6909

E-mail marketing@miratechs.com | ID Line : miratechs

Monday - Friday from 8.00 - 17.30 pm / Saturday from 8.00 - 14.30 pm​